ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ วันเทศบาล ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
๒๗ เม.ย. ๕๘
๑๔๘
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา กำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกพนักงานจ้างตามโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมา
๒๗ เม.ย. ๕๘
๑๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง รับสมัครผู้กำลังศึกษาเข้าร่วมโครงการ"เยาวชนคนขยัน สานฝันคนสู้งาน"
๒๗ เม.ย. ๕๘
๑๗๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ ประกาศอนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
๒๗ เม.ย. ๕๘
๑๙๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูขุด ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2558
๒๗ เม.ย. ๕๘
๑๙๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
๒๗ เม.ย. ๕๘
๑๙๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง รายงานผลทดสอบน้ำประปาควนเนียง ประจำปี 2557
๒๗ เม.ย. ๕๘
๑๙๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย งบประจำเดือนมีนาคม 2558
๒๗ เม.ย. ๕๘
๒๑๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะท้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตรับผิดชอบอบต.สะท้อน
๒๗ เม.ย. ๕๘
๒๔๒
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ขุนตัดหวาย รับโอน (ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้
๒๗ เม.ย. ๕๘
๒๔๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนรู ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู จำนวน 132 รา
๒๗ เม.ย. ๕๘
๒๗๓
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๒๑
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ชะแล้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๓๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา ประกาศเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ปี 58 ครั้งที่ 1
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๒๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๒๔

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»