ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว 2058 โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด ( ดู:205 ) ๒๒/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2057 การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ( ดู:172 ) ๒๒/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2043 แบบรายงานผลการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน ของอปท. ( ดู:245 ) ๒๑/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว199 การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ดู:513 ) ๒๑/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว198 รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/เงินสิทธิประโยชน์ บุคลากรถ่ายโอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ( ดู:247 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว2017 การสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2551 ( ดู:255 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว196 รายละเอียดการนำเงินฝากธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ( ดู:258 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2014 การดำเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพของ อปท. ( ดู:291 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2008 การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) ของ อปท. ( ดู:199 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2009 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน ( ดู:206 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว2007 ซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ( ดู:212 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว2006 ซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ( ดู:191 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว2010 การทบทวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ดู:181 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว1993 กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ( ดู:202 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว1991 โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริม อปท. ในการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การปลูกหญ้าแฝก) ( ดู:177 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว195 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายใน อปท. ( ดู:226 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว194 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลังท้องถิ่น ( ดู:256 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว396 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ( ดู:267 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว1981 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554 ( ดู:193 ) ๒o/o๕/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว192 สำรวจข้อมูลบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุด และหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา ( ดู:164 ) ๑๙/o๕/๒๕๕๒
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ [๓๓๘] ๓๓๙ ๓๔o ๓๔๑ | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๓๓๘ จาก ๔๔๙ หน้า