ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว280 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 ( ดู:254 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว2674 ให้ยกเลิกการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ( ดู:217 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว2675 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ( ดู:206 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว279 โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ( ดู:327 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว278 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ( ดู:286 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/18938 การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ( ดู:236 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว563 มหกรรมต้นแบบคนพิการไทย ( ดู:204 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/562 โครงการอบรมการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ยของผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ( ดู:189 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว2117(3/3) โครงการติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนามตราฐานการบริการสาธารณะของ อปท. ( ดู:289 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว2117(2/3) โครงการติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนามตราฐานการบริการสาธารณะของ อปท. ( ดู:256 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว2117(1/3) โครงการติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนามตราฐานการบริการสาธารณะของ อปท. ( ดู:248 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2641 โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ( ดู:205 ) ๑๓/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2660 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ( ดู:135 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว276 การประชาสัมพันธ์บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ อ.ก.ค.ศ. ( ดู:292 ) ๑๓/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2643 แบบสำรวจแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ในจังหวัดสงขลา 4 อำเภอชายแดน ( ดู:285 ) ๑๓/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2642 การจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ( ดู:216 ) ๑๓/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว277 สำรวจข้อมูลการศึกษาของ อปท. ( ดู:400 ) ๑๓/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว2637 การจัดสรรงบประมาณอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชั้น ป.5-6 ( ดู:380 ) ๑o/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว2598 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบสำหรับพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ดู:460 ) o๙/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว2581 การจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาของบุคลากรท้องถิ่น ( ดู:359 ) o๓/o๗/๒๕๕๒
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ [๓๓๘] ๓๓๙ ๓๔o ๓๔๑ | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๓๓๘ จาก ๔๕๙ หน้า