ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว3215 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเกี่ยวกับมาตรฐาน ( ดู:242 ) ๑๑/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3212 ประชุมติดตามการบริหารงบประมาณโครงการเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ( ดู:261 ) ๑๑/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว668 การเร่งรัดการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับค่าก่อสร้างระบบประปา ( ดู:250 ) ๑๑/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว3209 การตรวจติดตามและนิเทศงานการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2552 ( ดู:307 ) ๑๑/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว3207 แจ้งค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ( ดู:196 ) ๑๑/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว326 แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ( ดู:327 ) ๑o/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว324 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2552 ( ดู:527 ) ๑o/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว325 แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตำแหน่งบุคลากร ( ดู:346 ) ๑o/o๘/๒๕๕๒
ทั่วไป กำหนดการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 จังหวัดสงขลา ( ดู:325 ) o๗/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว3161 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการพัฒนา อปท.เร่งด่วน และเงินอุดหนุน อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ครั้งที่ 14 ( ดู:439 ) o๗/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว3160 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการพัฒนา อปท.เร่งด่วน และเงินอุดหนุน อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ครั้งที่ 13 ( ดู:360 ) o๗/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว3159 การรณรงค์นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ( ดู:251 ) o๗/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว322 การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนังานส่วนท้องถิ่น หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน และหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ( ดู:351 ) o๖/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3153 ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ( ดู:289 ) o๖/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว3151 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ( ดู:211 ) o๖/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว321 โครงการสัมมนา เรื่องฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส บทบาทท้องถิ่นไทย ( ดู:214 ) o๖/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว3053 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ดู:428 ) o๓/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว3123 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2553 ( ดู:256 ) o๕/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว320 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53) ทางอินเทอร์เน็ต ( ดู:217 ) o๔/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3097 ขอรับสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านช่างอาสาช่วยเหลืองานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการ พนม.) ของ อบต. ( ดู:254 ) o๔/o๘/๒๕๕๒
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ [๓๓๘] ๓๓๙ ๓๔o ๓๔๑ | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๓๓๘ จาก ๔๖๖ หน้า