ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว2703 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ( ดู:101 ) ๑๕/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.5/ว2702 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ( ดู:103 ) ๑๕/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว2701 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ( ดู:122 ) ๑๕/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว2700 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ( ดู:134 ) ๑๕/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2726 การดำเนินงานตาม โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ( ดู:141 ) ๑๖/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/575 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้ตรวจสอบภายในของ อปท. รุ่นที่ 4 ( ดู:166 ) ๑๖/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว281 แจ้งรายระเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ดู:337 ) ๑๕/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว2684 เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 42 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 28 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 28 ( ดู:172 ) ๑๕/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว2685 เลือการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 35 และหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 20 ( ดู:157 ) ๑๕/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว2686 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัเดลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 18 และ 19 ( ดู:119 ) ๑๕/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว280 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 ( ดู:254 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว2674 ให้ยกเลิกการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ( ดู:217 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว2675 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ( ดู:206 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว279 โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ( ดู:327 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว278 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ( ดู:286 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/18938 การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ( ดู:236 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว563 มหกรรมต้นแบบคนพิการไทย ( ดู:204 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/562 โครงการอบรมการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ยของผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ( ดู:189 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว2117(3/3) โครงการติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนามตราฐานการบริการสาธารณะของ อปท. ( ดู:289 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว2117(2/3) โครงการติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนามตราฐานการบริการสาธารณะของ อปท. ( ดู:256 ) ๑๔/o๗/๒๕๕๒
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ [๓๓๘] ๓๓๙ ๓๔o ๓๔๑ | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๓๓๘ จาก ๔๕๙ หน้า