ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3348 การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ( ดู:266 ) ๒๘/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3347 การผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ( ดู:233 ) ๒๘/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว358 (2/2) การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ( ดู:361 ) ๒๘/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว358 (1/2) การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ( ดู:318 ) ๒๘/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3338 ซักซ้อมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ( ดู:313 ) ๒๗/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว3323 การติดตามการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ( ดู:275 ) ๒๗/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว3324 การติดตามการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ( ดู:222 ) ๒๗/o๘/๒๕๕๒
ทั่วไป ผลการทดสอบความรู้โครงการหลักสูตรวินัยเบื้องต้น ( ดู:362 ) ๒๗/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว3510 โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13-17 ( ดู:298 ) ๒๗/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว3511 แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 29 ( ดู:132 ) ๒๗/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว356 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552 ( ดู:179 ) ๒๖/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว355 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552 ( ดู:163 ) ๒๖/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว713 รายละเอียดการจัดสรรเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทยฯ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ( ดู:458 ) ๒๖/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/353 ขอเชิญประชุมการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ดู:297 ) ๒๖/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3483 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ( ดู:366 ) ๒๖/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3473 รายงานความก้าวหน้าโครงการรณรงค์ทำดีเพื่อแม่ อาหารปลอดภัย ( ดู:195 ) ๒๕/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว351 รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/เงินสิทธิประโยชน์ บุคลากรถ่ายโอน ประจำเดือนสิงหาคม 2552 ( ดู:285 ) ๒๕/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว352 การจัดสรรเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทยฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ( ดู:428 ) ๒๖/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว349 การดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ( ดู:305 ) ๒๕/o๘/๒๕๕๒
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว3362 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ( ดู:285 ) ๑๙/o๘/๒๕๕๒
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ [๓๓๘] ๓๓๙ ๓๔o ๓๔๑ | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๓๓๘ จาก ๔๗o หน้า