ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข ๐๐๓๗.๔/ว๓๖ การหารือการจัดทำผลงานเพื่อขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ( ดู:346 ) o๓/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๓๗.๓/ว๕๔๔ โครงการท้องถิ่นบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:274 ) o๓/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข ๐๐๓๗.๔/ว๕๓๒ หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เรื่อง การเข้าชื่อและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ( ดู:306 ) o๒/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๓๗.๒/ว๓๕ การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ( ดู:445 ) o๒/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๓๗.๑/ว๕๐๕ ขอเชิญร่วมเข้าฟังการอบรมเสวนาเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ( ดู:356 ) o๒/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๓๗.๑/ว๔๑๗ โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ( ดู:260 ) o๒/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๓๗.๕/ว๔๙๗ การตรวจนิเทศงานการเงินบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:439 ) o๑/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๓๗.๕/ว๔๙๘ การตรวจนิเทศงานการเงินบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:386 ) o๑/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๓๗.๒/ว๓๔ หารสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:261 ) o๑/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๓๗.๑/ว๔๗๗ การคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๔ ( ดู:202 ) o๑/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๓๗.๑/ว๓๓ การฝึกอบรมให้กับบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) ( ดู:298 ) o๑/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๓๗.๑/๑๖๒๖ การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานวัน อบต.ประจำปี ๒๕๕๔ ( ดู:207 ) o๑/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานอำนวยการ สข ๐๐๓๗.๑/ว๔๗๕ การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานวัน อบต.ประจำปี ๒๕๕๔ ( ดู:217 ) o๑/o๒/๒๕๕๔
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข ๐๐๓๗.๕/ว๓๐ การเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 2 และเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2554 ( ดู:484 ) ๓๑/o๑/๒๕๕๔
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข ๐๐๓๗.๒/ว๒๗ การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ( ดู:468 ) ๒๘/o๑/๒๕๕๔
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๓๗.๓/๑๔๗๘ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการบริหารสาธรณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐,๖๑๓,๓๕๓,๐๐๐ บาทขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด ( ดู:295 ) ๒๘/o๑/๒๕๕๔
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๓๗.๓/ว๔๓๐ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๖) และช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๓) ( ดู:243 ) ๒๘/o๑/๒๕๕๔
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๓๗.๓/๑๔๑๕ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (งวดที่ ๒) ( ดู:305 ) ๒๘/o๑/๒๕๕๔
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๓๗.๓/ว๔๑๘ การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ( ดู:296 ) ๒๘/o๑/๒๕๕๔
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข ๐๐๓๗.๓/ว๔๑๔ ส่งจดหมายข่าว NIETS News ( ดู:274 ) ๒๗/o๑/๒๕๕๔
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ [๒๓๕] ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๒๓๕ จาก ๔๕o หน้า