ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว3435 ขอเชิญประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ (นำร่อง ณ จังหวัดสงขลา) ( ดู:359 ) o๔/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3429 สำรวจข้อมูลการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:317 ) o๔/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/13044 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ( ดู:243 ) o๔/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว3424 แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ( ดู:280 ) o๔/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว214 การฝึกอบรมการบัญทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ( ดู:400 ) o๔/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว213 ขอเชิญบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "กฏหมายปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ( ดู:325 ) o๓/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว212 โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสถานธนานุบาล ( ดู:164 ) o๓/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว211 การจำหน่าย "บันทึกท้องถิ่น ปี 2553" ( ดู:203 ) o๓/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว210 บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ( ดู:356 ) o๓/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว3417 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Creative MICE พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ด้วยความคิกสร้างสรรค์ ณ จังหวัดสงขลา ( ดู:195 ) o๓/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว3412 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 5-6 ( ดู:294 ) o๓/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สข 0037.4/ว3411 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 รุ่นที่ 22-23 (หลักสูตร 7 วัน) ( ดู:297 ) o๓/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว3408 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปี งบประมาณ 2554 (ไฟล์แก้ไข) ( ดู:230 ) o๓/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว209 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างประจำปี 2553 (ครั้งที่ 1) ( ดู:453 ) o๓/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3991 ข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนามาตรฐานกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 ( ดู:298 ) o๒/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/12855 การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. (รอบสาม พ.ศ.2554-2558) ( ดู:359 ) o๒/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว206 โครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน ( ดู:418 ) ๓o/o๗/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว205 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ( ดู:577 ) ๓o/o๗/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3923 บัญชีจังหวัดที่เข้ารับการสัมมนา โครงการสัมมนามาตรฐานกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 ( ดู:342 ) ๓o/o๗/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3922 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2554 ( ดู:450 ) ๓o/o๗/๒๕๕๓
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ [๒๓๕] ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๒๓๕ จาก ๔๑๙ หน้า