ค้นหา (หมวดประเภท, เลขที่, เรื่อง) :
หนังสือสั่งการทั้งหมด
ประเภท เลขที่ เรื่อง วันที่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3680 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ดู:306 ) ๑๙/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/13550 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการเงินขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรลูกรัง (ป่าช้าบ้านทุ่งแม่บัว) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งลาน ( ดู:299 ) ๑๘/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/13549 การดำเนินงานโครงการเงินอุกหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัตรการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวนเงิน 23,000 ล้านบาท ( ดู:418 ) ๑๘/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/13551 การจัดสรรงบประมาณโครงหารภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่2 ) รอบที่ 1 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ( ดู:358 ) ๑๘/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว229 รายชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและที่ปรึกษาของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เข้าร่วมประชุม ( ดู:398 ) ๑๘/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สข 0037.5/ว228 การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนันสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (เพิ่มเติม) ( ดู:348 ) ๑๘/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3633 การประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2553 (1 ตุลาคม 2553) ( ดู:249 ) ๑๗/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว225 การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ปีที่ 2 ( ดู:231 ) ๑๗/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว3622 การประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 8/2553 ( ดู:235 ) ๑๗/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว3621 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกาาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้๕ณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ( ดู:215 ) ๑๗/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว3615 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( ดู:445 ) ๑๗/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว3597 ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ดู:307 ) ๑๖/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว2566 การคัดเลือกเพื่อประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( ดู:484 ) ๑๑/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3564 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2553 ( ดู:225 ) ๑๑/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สข 0037.3/ว3549 ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553 ( ดู:336 ) ๑๑/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว3539 การเตรียมการจัดการแข่งขัน บีอิ้ง แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ( ดู:270 ) ๑o/o๘/๒๕๕๓
ทั่วไป มท 0891.4/ว1433 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ( ดู:253 ) ๑o/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สข 0037.2/ว5535 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2554 ( ดู:339 ) ๑o/o๘/๒๕๕๓
กลุ่มงานอำนวยการ สข 0037.1/ว223 รายชื่อคณะกรรมการชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ( ดู:316 ) ๑o/o๘/๒๕๕๓
ทั่วไป ส.อปท.ปม 0009/0011 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน ( ดู:350 ) ๑o/o๗/๒๕๕๓
:: ดูหนังสือทั้งหมด ::

«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ [๒๓๕] ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๒๓๕ จาก ๔๒๑ หน้า