ท้องถิ่น: ทม.ทุ่งตำเสา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ ภาค ก.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ ภาค ก.

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๙o๘.๒๓ กิโลไบต์

โดย: ทม.ทุ่งตำเสา
วันที่ ๑๒/o๖/๒๕๔๙
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู:๑๕๙)(วันที่:๒๘/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (ดู:๑๔๓)(วันที่:๒๘/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องเรียนอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนเนียง (ดู:๑๓๗)(วันที่:๒๘/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2557 (ดู:๑๔๘)(วันที่:๒๘/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคา (ดู:๑๓๗)(วันที่:๒๘/o๘/๒๕๕๗)