ท้องถิ่น: ทม.ทุ่งตำเสา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ ภาค ก.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ ภาค ก.

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๙o๘.๒๓ กิโลไบต์

โดย: ทม.ทุ่งตำเสา
วันที่ ๑๒/o๖/๒๕๔๙
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาหนูน้อยเกมส์ ปี ๒๕๕๗ (ดู:๔๖)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๗ (ดู:๓๙)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กิจกรรมอบรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๗ (ดู:๓๘)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กิจกรรมฮารีรายอ ปี ๒๕๕๗ (ดู:๔๑)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายช่ื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:๕o)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)