ท้องถิ่น: ทม.ทุ่งตำเสา
การปรับบริหารงานบุคคลระบบแท่ง รอผลการศึกษาขั้นที่สองกันยายนนี้

แม้วันนี้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เข้าระบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน  แต่สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) ได้จ้างสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นระยะที่1 ตั้งแต่ เมษายน-กันยายน 2551                            

            ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า  มีความเป็นไปได้สูงในการนำระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการพลเรือนมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำแนกงาน ก.ถ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องและมีความต่อเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 สำนักงาน ก.ถ.จึงได้จ้าง สปร. ดำเนินโครงการดำเนินโครงการศึกษาศึกษาวิจัย  เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่2)  เพื่อศึกษาและวางระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่พึงปรารถนาแดละเหมาะสมกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการวางระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบุคคลแนวใหม่  โดยมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในเดือนกันยายน  2552
นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า  “การที่สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการปรับปรุงจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 1 นั้นทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะนำระบบใหม่ของข้าราชการพลเรือนมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการใน ก.ถ.ตั้งข้อสังเกตว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในระบบแท่ง จะเลื่อนเป็นร้อยละ 6 ต่อครึ่งปี หรือร้อยละ 12 ต่อปี จึงเสนอให้ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นให้เลื่อนขั้นเงินเดือนใกล้เคียงกันด้วย" 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเองอย่าง พนมไพร  ปารมี ปลัดเทศบาลตำบลสามแยก ซึ่งเป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  าราชการส่วนท้องถิ่นเองก็ให้ชนว่า ได้เข้าระบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน ตื่ก็ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในระบบแท่ง ซึ่งจะเลื่อนเป็นร้อยละ 6  ต่อครึ่งปี  รวมทั้งปีร้อยละ  12  เทียบกับของท้องถิ่นที่ยังใช้ระบบพีซีโดยใช้บัญชีเงินเดือนเดิมของ ก.พ. เมื่อเปรียบเทียบเม็ดเงินที่ใช้เลื่อนแล้วจะไม่สอดคล้องกัน ยกตัวอย่าง ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 เดิม เงินเดือนขั้น 32,160 บาท หากได้รับพิจารณา 2  ขั้นในปีนั้นจะได้เม็ดเงินเพิ่มขั้นอีก  2,550  บาท  แต่หากเปลี่ยนเป็นระบบแท่งข้าราชการผู้นี้หากได้รับการประเมินผลงานดีเด่นจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ  12  จากฐานเงินเดือน 32,160  บาท จะได้รับเม็ดเงินเพิ่มขึ้นอีก 3,859  บาท ซึ่งมากกว่าการเลื่อนขั้นจากบัญชีเงินเดือนเดิม ซึ่งปัญหานี้ในระหว่างที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เข้าสู่ระบบแท่ง ควรแก้ไขปัญหาโดยเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ถ.ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีขั้นเงินเดือนในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในระบบแท่งเงินเดือน

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 ที่ผ่านมาผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ประมาณ 400,000 คน  สิ่งที่ทำให้ข้าราชการต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด คือ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพของตัวข้าราชการ ซึ่งทำให้ข้าราชการเกิดข้อสงสัยและมีข้อคำถามมาอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะในเรื่องระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน การบริหารผลงาน  ท้องถิ่นเองแม้จะรู้เรื่องนี้มานาน  แต่เมื่อถึงวันนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเข้ามาเร็วกว่าที่คิด  เพราะฉะนั้นการปรับตัวจะเป็นปัญหาหลักของผลกระทบครั้งนี้  ส่วนร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ ....ที่ทางสำนักงานสปร.ได้จัดทำเสร็จแล้วอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ทางท้องถิ่นดูเหมือนจะพอใจกับร่างที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอมากกว่า  แต่ทุกร่างก็ยังไม่ได้กำหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีกี่ประเภท  ตรงนี้เป็นปัญหาที่ต้องหาความชัดเจนกันต่อไป 

            ก่อนหน้านี้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้สรุปผลปัญหาของการใช้ระบบแท่งของท้องถิ่นว่าประกอบด้วย ปัญหาของการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน สภาพปัญหาของระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทกบระบบการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ความเป็นไปได้ในการนำระบบข้าราชการพลเรือนใหม่มาใช้กับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น และปัญหาที่ต้องตระหนักเมื่อนำระบบนี้มาใช้จริง ก็คงต้องรอดูความชัดเจนที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้กันต่อไป   

ที่มา : อปท.นิวส์โดย: ทม.ทุ่งตำเสา
วันที่ ๑๙/o๒/๒๕๕๒
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาหนูน้อยเกมส์ ปี ๒๕๕๗ (ดู:๓๙)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๗ (ดู:๓๔)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กิจกรรมอบรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๗ (ดู:๓๒)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กิจกรรมฮารีรายอ ปี ๒๕๕๗ (ดู:๓๖)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายช่ื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:๓๘)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)