กำหนดคัดเลือกและสอบคัดเลือก อบต.

กำหนดคัดเลือกและสอบคัดเลือก อบต. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๖๒.๒๕ กิโลไบต์
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ o๕/o๓/๒๕๕๕

ข่าวสารอื่นๆ
เร่งรัดรายงานผลการติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษี (ดู: ๑๑ )(วันที่: ๒๓/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ (ดู: ๑o )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู: ๑๒ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ (ดู: ๕ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างอบรมหลักสูตร Adobe Flash (ดู: ๖ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )