กำหนดคัดเลือกและสอบคัดเลือก อบต.

กำหนดคัดเลือกและสอบคัดเลือก อบต. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๖๒.๒๕ กิโลไบต์
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ o๕/o๓/๒๕๕๕

ข่าวสารอื่นๆ
แบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ (ดู: ๑๖ )(วันที่: ๓o/o๗/๒๕๕๗ )
อบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ดู: ๑๕๖ )(วันที่: ๒๙/o๗/๒๕๕๗ )
การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (ดู: ๑๙๓ )(วันที่: ๒๙/o๗/๒๕๕๗ )
สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (ดู: ๑o๑ )(วันที่: ๒๔/o๗/๒๕๕๗ )
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู: ๗๗๙ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )