กำหนดคัดเลือกและสอบคัดเลือก อบต.

กำหนดคัดเลือกและสอบคัดเลือก อบต. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๖๒.๒๕ กิโลไบต์
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ o๕/o๓/๒๕๕๕

ข่าวสารอื่นๆ
เร่งรัดการข้อมูลตัวชี้วัด รายได้อปท.ที่จัดเก็บรายได้เอง (ดู: ๗ )(วันที่: ๑o/o๗/๒๕๕๗ )
ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (ดู: ๓o )(วันที่: ๑o/o๗/๒๕๕๗ )
การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของอปท. (ดู: ๙๔ )(วันที่: ๑o/o๗/๒๕๕๗ )
แนวทางการดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช (ดู: ๑๑ )(วันที่: o๙/o๗/๒๕๕๗ )
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของอปท. (ดู: ๑๕๑ )(วันที่: o๘/o๗/๒๕๕๗ )