กำหนดคัดเลือกและสอบคัดเลือก อบต.

กำหนดคัดเลือกและสอบคัดเลือก อบต. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๖๒.๒๕ กิโลไบต์
โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ o๕/o๓/๒๕๕๕

ข่าวสารอื่นๆ
สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (ดู: ๔๒ )(วันที่: ๒๔/o๗/๒๕๕๗ )
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู: ๕๕๑ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
เชิญร่วมฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(e-Form) ภาคปฏิบัติ (ดู: ๗๙ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
การรายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนฯ ครั้งที่๕ (ดู: ๗๗ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
รับใบเสร็จบันทึกท้องถิ่น (ดู: ๗๖ )(วันที่: ๒๑/o๗/๒๕๕๗ )