โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ //๕๔๓

ข่าวสารอื่นๆ
กำนดการคัดเลือกอบต.ที่เลื่อนระดับชุดที่๒ (ดู: ๘๓ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
กำนดการคัดเลือกอบต.ที่เลื่อนระดับชุดที่๑ (ดู: ๗o )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู: ๑o )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
การคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดและหมดภาระผูกพันต่อเทศบาลตำบลปาดัง (ดู: ๙ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล (ดู: ๘ )(วันที่: ๑๘/o๔/๒๕๕๗ )