ขอให้ อปท.ทุกแห่ง สำรองข้อมูลในอีเมล์ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2550

ขอให้ อปท.ทุกแห่งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสารสนเทศ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ดำเนินการสำรองข้อมูล e-mail ขององค์กรภายใต้ชื่อ @.go.th

เนื่องจากบริษัทผู้ดูแลระบบจะดำเนินการปรับปรุงระบบพื้นที่บนอิน???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????W?? ??????????

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ o๒/o๓/๒๕๕o

ข่าวสารอื่นๆ
สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (ดู: ๗๔ )(วันที่: ๒๔/o๗/๒๕๕๗ )
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู: ๖๗๗ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
เชิญร่วมฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(e-Form) ภาคปฏิบัติ (ดู: ๙๓ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
การรายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนฯ ครั้งที่๕ (ดู: ๘๙ )(วันที่: ๒๒/o๗/๒๕๕๗ )
รับใบเสร็จบันทึกท้องถิ่น (ดู: ๘o )(วันที่: ๒๑/o๗/๒๕๕๗ )