ขอให้ อปท.ทุกแห่ง สำรองข้อมูลในอีเมล์ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2550

ขอให้ อปท.ทุกแห่งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสารสนเทศ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ดำเนินการสำรองข้อมูล e-mail ขององค์กรภายใต้ชื่อ @.go.th

เนื่องจากบริษัทผู้ดูแลระบบจะดำเนินการปรับปรุงระบบพื้นที่บนอิน???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????W?? ??????????

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ o๒/o๓/๒๕๕o

ข่าวสารอื่นๆ
เชิญเข้าร่วมโครงการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ (ดู: ๖๕ )(วันที่: ๑๘/o๙/๒๕๕๗ )
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๔ (ดู: ๑๖ )(วันที่: ๑๘/o๙/๒๕๕๗ )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ (ดู: ๓๕ )(วันที่: ๑๘/o๙/๒๕๕๗ )
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ อปท. (ดู: ๔๗๖ )(วันที่: ๑๒/o๙/๒๕๕๗ )
ขอประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557 (ดู: ๔๖ )(วันที่: ๑o/o๙/๒๕๕๗ )