ขอให้ อปท.ทุกแห่ง สำรองข้อมูลในอีเมล์ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2550

ขอให้ อปท.ทุกแห่งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสารสนเทศ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ดำเนินการสำรองข้อมูล e-mail ขององค์กรภายใต้ชื่อ @.go.th

เนื่องจากบริษัทผู้ดูแลระบบจะดำเนินการปรับปรุงระบบพื้นที่บนอิน???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????W?? ??????????

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ o๒/o๓/๒๕๕o

ข่าวสารอื่นๆ
เร่งรัดรายงานผลการติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษี (ดู: ๑๑ )(วันที่: ๒๓/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ (ดู: ๑o )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู: ๑๒ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ (ดู: ๕ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาจ้างอบรมหลักสูตร Adobe Flash (ดู: ๖ )(วันที่: ๒๒/o๔/๒๕๕๗ )