ขอให้ อปท.ทุกแห่ง สำรองข้อมูลในอีเมล์ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2550

ขอให้ อปท.ทุกแห่งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสารสนเทศ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ดำเนินการสำรองข้อมูล e-mail ขององค์กรภายใต้ชื่อ @.go.th

เนื่องจากบริษัทผู้ดูแลระบบจะดำเนินการปรับปรุงระบบพื้นที่บนอิน???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????W?? ??????????

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ o๒/o๓/๒๕๕o

ข่าวสารอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ (ดู: ๙ )(วันที่: ๒๘/o๘/๒๕๕๗ )
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมิภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่๒ (ดู: ๒๒ )(วันที่: ๒๘/o๘/๒๕๕๗ )
ร่วมสวดอภิธรรมศพพ่อตาของว่าที่ร้อยตรีธนกร บุญสิริธนา ปลัดอบต.ปริก (ดู: ๕๘ )(วันที่: ๒๗/o๘/๒๕๕๗ )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการยุคใหม่ (ดู: ๑๒๕ )(วันที่: ๒๕/o๘/๒๕๕๗ )
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลจัดเก็บรายได้งวด ๔ ผ่านระบบ info (ดู: ๑๑๘ )(วันที่: ๒๕/o๘/๒๕๕๗ )