จัดสัมมนาเรื่อง "ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่" ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 
   
  • disappointed ดิสอะพอย'ทิด [ADJ] ผิดหวัง
  • boring บอ'ริง [ADJ] น่าเบื่อ
  • choose ชูส [VT] เลือก,คัดเลือก
  • stress สเทรส [N] ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น
  • lonely. โลน'ลี [ADJ] โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ