การมอบนโยบายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  การสอบสัมภาษณ์พนักงานเทศบาล (ภาค ค.)  เร่งรัดการรายงานผลรายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    ขอรับเงินอุดหนุน (ประมง) พ.ศ. ๒๕๕๙   การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  การตั้งงบประมาณสนับสนุนงบประมาณโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต    
 
   
  • fatigue ฟะทิก' (N) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า
  • insurance อินชัว'เรินซ (N) การประกัน,การค้ำประกัน,เบี้ยประกัน,กรมธรรม์
  • suite ซวีท (N) ห้องชุด
  • wonderful วัน'เดอะฟูล (adj.) มหัศจรรย์, ยอดเยี่ยม, น่าพิศวง, ดีเยี่ยม,
  • traffic jam แทร็ฟ-ฝิค แจม (N) การจราจรติดขัด