• assignment อะไซ'เมินทฺ (N) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • volunteer วอล'เลินเทียร์ (N) ทหารอาสา,อาสาสมัคร,ผู้สมัคร
  • satisfaction แซททิสแฟค'เชิน (N) ความพอใจ,การทำให้พอใจ
  • admit แอสดมิท' (VT. , VI) ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ
  • Performance เพอฟอม'เมินซฺ (N) การกระทำ,การปฏิบัติงาน,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ